توسعه مناطق آزاد

کل اخبار: 1
  • توسعه مناطق آزاد، با کدام الگو و روش؟

    توسعه مناطق آزاد، با کدام الگو و روش؟

    هر الگو و مدلی که در جهان غرب یا شرق ایجاد و توسعه داده شده است در قالب یک بستر و پیش‌نیازهایی بوده و این‌گونه نبوده است که صرف استفاده از یک مفهوم یا مدل توسعه کشورها را از نظر پیشرفت اقتصادی به سر منزل مقصود برساند.